Բառագիտություն

1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

4) մարմնեղ, թիկնեղ, հաղթանդամ, պարթևահասակ

2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

3) բիրտ, դժնյա, անողոք, անագորույն

3. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

3) դյութիչ, հմայիչ, հրապուրիչ, գրավիչ

4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառեն են իրար հոմանիշ:

3) խոտոր, զարտուղի, շեղ, ծուռ

5. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

4) կատաղի, վայրագ, դժնի, անագորույն

6. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) կասկածել, տարակուսել, երկբայել, երկմտել

7. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

3) ակնդետ, սևեռուն, անքթիթ, ուշադիր

8. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

4) ակնառու, աչառու, անկողմնակալ, արդար

9. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) անդուլ, հար, շարունակ, հանուր

10. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հոմանիշներից:

3) ստահոդ-շինծու, աչառու-կողմնակալ, անձայն-մունջ

11. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառազույգերն են կազված հոմանիշներից:

1) թյուր-ճիշտ, հանգույն-նման, ընդդեմ-հակառակ

12. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հոմանիշներից:

3) բաղձանք-իղձ, անսայթաք, անգայթ, աղճատել, աղավաղել

13. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են իրար հոմանիշ:

4) հրապուրել-զմայլել, խոհեմ-ողջամիտ, դեռափթիթ-նորածիլ

14. Ո՞ր տարբերակում ընդգծված բառը մյուսներում ընդգծված բառերին հոմանիշ չէ:

3) Թավշյա վարագույրները, անկյունների աշտանակները թախծալի հուշեր էին արթնացնում:

15. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիսներից:

1) ուսյալ-իմաստակ, երանգավառ-տամուկ, օրինական-ապօրինի

16. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգեն են կազմված հականիշներից:

2) զարդարուն-անպաճույճ, օրինական-ապօրինի, ջրարբի-անջրդի

17. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

3) ձերբակալել-ազատել, հանգցնել-կիզել, վհատեցնել-քաջալերել

18. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

3) աղտեղություն-մաքրություն, սեղմ-ճապաղ, հեղհեղուկ-անհողդողդ

19. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

1) օրհնանք-անեծք, երեց-կրտսեր, կամային-թուլամորթ

20. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

2) քչախոս-շաղակրատ, հուռթի-արգավանդ, հարմար-անպատեհ

21.Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգեր են կազմված հականիշներից:

3) վաղանցիկ-մշտամնա, ապերջանիկ-բախտավոր, հետամտել-խուսափել

22.Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգեր են կազմված հականիշներից:

1) բացահայտ-թաքուն, խորդուբորդ-ողորկ, խենթ-խելոք

23. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են կազմված հականիշներից:

3) խայտաբղետ-երփներանգ, մարմանդ-թեժ, կողմ-դեմ

24. Ո՞ր տարբերակի ընդգծված բառերն են համանուններ:

1) անկար ժողովուրդ- անկար հագուստ

25. Ո՞ր տարբերակի ընդգծված բառերը համանունններ չեն:

3) գորշ օրեր- գորշ վերարկու

26. Ո՞ր տարբերակի ընդգծված բառերը համանուններ չեն:

3) սուր-սրածայր, հատու, սուր-սրամիտ

27. Ընդգծվածներից ո՞րն է մյուս երեքին համանուն:

2) Անցավ-առանց ցավի

28. Ընդգծվածներից ո՞րն է մյուս երեքին համանուն:

3) հրի-բրդել

29. Փակագծերում տրված բառերից մեկը տվյալ նախադասությանը համապատասխանում է, մյուսը՝ ոչ. Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ:

3) ա-1, բ-1, գ-1, դ-1

30. Փակագծերում տրված բառերից մեկը տվյալ նախադասությանը համապատասխանում է, մյուսը՝ ոչ. Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ:

1) ա-2,բ-1,գ-1,դ-2