Սեպտեմբերի 22-25

1. Ներկայացրե՛ք  Հայկական լեռնաշխարհը եզերող լեռնաշղթաները, բարձր լեռնագագաթները, խոշոր գետերը, լճերը, Մեծ Հայքի 15 նահանգները:
Բարձր լեռնագագաթներ
Արարատ(5 165 մ)
Սիփան (4 434 մ)
Արագած(4 090 մ) 
Խոշոր գետերը
Եփրատ (2780կմ)
Տիգրիս (1900կմ)
Ճորոխ (438կմ)
Արաքս (1072կմ)
Կուր (1515կմ)
Լճերը
Սևանա լիճը (հիշատակվում է նաև որպես՝ Գեղամա ծով, Գեղարքունյաց ծով)՝ ունի քաղցրահամ ջուր, ձկնատեսակներն են՝ իշխանը, գեղարքունին, կարմրախայտը, սիգը։ Ունեցել է մեկ կղզի, որը ժամանակի ընթացքում ջրի մակարդակի նվազումից հետո այսօր դարձել է թերակղզի։ Սևան են հոսում 28 գետեր և գետակներ, նրանից սկզբնավորվում է միայն Հրազդան գետը։ Սևանա լիճը Հայկական լեռնաշխարհի ամենամեծ քաղցրահամ լիճն է: ։ Գտնվում է ծովի մակերևույթից 1916 մ բարձրության վրա, մակերեսը 1240 քառ. կմ է, խորությունը հասնում է 84 մետրի

Վանա լիճը (հիշատակվում է նաև որպես Բզնունյաց ծով) աղահամ ջրով լիճ է, հայտնի է իր տառեխ ձկով։ Ունի չորս կղզի՝ Աղթամար, Լիմ, Կտուց, Առտեր: Հայկական լեռնաշխարհի լճերի շարքում Վանա լիճն իր մեծությամբ Կապուտանից հետո գրավում էր երկրորդ տեղը (3 674 քառ. կմ): Լիճն աղի է։

Կապուտան կամ Ուրմիա լիճ (գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհի և Իրանական լեռնաշխարհի միջև)՝ լեռնաշխարհի ամենախոշոր լիճն է և ունի բազմաթիվ կղզիներ։ Հայկական լեռնաշխարհի, ինչպես նաև ողջ Մերձավոր Արևելքի 3 խոշոր լճերից ամենամեծն էր մինչև 20-րդ դարի վերջը։  Լճի երկարությունը 140 կմ է, մակերեսը՝ մոտ 5800 կմ²
Այս երեք խոշոր լճերից բացի կան բազմաթիվ մանր քաղցրահամ լճեր՝ Փարվանա, Չըլդր (Ծովակ Հյուսիսո), Ծովք, Արճակ, Գայլատու և այլն։

Մեծ Հայքի 15 նահանգներից

Գուգարքը, Տայքը, Բարձր Հայքը, Ծոփքը, Աղձնիքը, Տուրուբերանը, Կորճայքը, Մոկքը, Վասպուրականը, Պարսկահայքը, Փայտակարանը, Ուտիքը, Արցախը, Սյունիքը և Այրարատը:

2. Օգտվելով տարբեր աղբյուրներից՝ ներկայացրե՛ք հայոց ծագումնաբանության վերաբերյալ հայկական ավանդազրույցը /գրավոր-բլոգային/.

Հայ ժողովուրդը ձևավորվել և կազմնավորվել է հայկական լեռնաշխարհում։ Ըստ ավանդույթի հայերի նախահայրը եղել է խարտյաշ,կապուտաչյա Հայկը։ Ում անվամբ էլ ժողովուրդը կոչվել են հայեր։

Test

  1. John and Mary ……. the radio.

a. are listening on b. are listening to c. is listening on d. is listening to

2. What’s his name?

a. It’s name Jack b. It’s a Jack c. It’s Jack’s name d. It’s Jack

3. The lamp is …….. the television.

a. at b. next to. c. near of d. between

4. My brother is writing ………

a. by a pencil b. with pen c. in a paper d. in a book

5. Monday is the first day

a. Tuesday is the second b. The second bis thursday c. Tuesday is the fourth d. The fourth is thursday.

6.Micheal ….for the Bank since last year.

a.did work b. has worked c.does work d. works

7. I’m really looking forward ….. this exercise

a.to finish b.finishing c. finish d.to finishing

8.Suddenly, we heard a loud noise, but outside, there ……..there!

a.was nobody b. is anybody c. wasn’t nobody d.was somebody

9.Michael………Paris in the morning

a.to leaving b leaves for c  is leaving for d. leave to

10. a. What’s like the weather? b. How’s the weather? c. What’s the weather like? d. How the weather is?

11.I ….. working at night nowadays.

a. used to b. used c. am used to. d would

12.I wish I ….. a million dollars, I’m tired of being poor.

a. have b would have c.had d. had had

13.  …..in telling me these lies, because you know I don’t believe you.

a. There is no use b.  It is no point c.It is no use d. It is usefulness

14.  By this time tomorrow we ….. the meeting.

a. will have b. will have had c. are having d.will had had

15.  “We’ll never be able to do it” said the man to nobody ……

a.   especially  b. specially  c.  in particular d.himself 

16. fulfil

a.carry out b be thirsty. c. supply d. prove

17. collapse

a. build b. fall down. c. stay safe d. keep safe

18. prospect

a. cause b. expectation. c. approach d. promotion

19. proficient

a. proud b. skilled c. wise d. well – known

20.vital

a. wear b. stiff c. necessary d. unimportant

21. Match the words with their meanings

  1. conventional ————- a. elevator
  2. prohibit ————- ———–b. creative
  3. lift ——————————-c. fluctuate
  4. disperse ———————- d. convincing
  5. cogent ————————e. customary
  6. ingenious ————————- f. scatter
  7. vibrate —————————– g. ban

From the bold words find the one which is not correct.

22. Some fishes live at such enormous depths that they are almost complete blind

23. Animals that live in cold climates often hibernate throughout the winter when food is scarcely.

24. Morse code was an important way to send messages before the telephone and radio are invented.

25. Language is an important factor in the accumulate of culture.

Նախագծային ուսուցման բաց պարապմունք«Մտահոգված եմ. իմ կրթությունը»

Արդեն 12-րդ դասարան եմ։ Ու որպես իմ կյանքի մի փուլի ավարտ կուզեի խոսել իմ մտահոգությունների մասին, կրթության, քննությունների, մասնագիտական կողմնորոշման և այլ մտահոգող թեմաններից։
Հիմա թերևս ամենատարածված թեմաներից մեկն է կրթությունը։Այսօրվա մեր երկրի կրթությունը միանշանակ չի տալիս այնքան գիտելիք, որ դիմորդը առանց մասնավոր պարապմունքների(և դրանք հիմնակնում լինում են մեկից ավելի) ընդունվի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Հնարավոր է, լինեն բացառություններ, բայց դրանք շատ քիչ թիվ են կազմում։ Դպրոցը 12 ամյա կրթությամբ չի տալիս համապատասխան գիտելիքներ բուհ ընդունվելու համար, հետևաբար սովորողին չի ներշնչում նաև վստահություն, որ առանց մասնավոր պարապմունքի էլ կարող է ընդունվել։ Նույն արդյունքն էլ ունենք արդեն համալսարաններում։Երբ սովորողը ընդունվել է այն համալսարան, որը ավելի արդիական է։ Այդպիսով ունենում ենք բուհ, որտեղ սովորողները բաժանվում են երկու խմբի, նրանք ովքեր իրոք ուզում էին այդ մասնագիտությամբ խորանալ և նրանք, ովքեր պատահականության արդյունքում, խորհուրդի կարգով են այդտեղ հայտնվել։Հետևաբար բուհը չի տալիս այնքան մասնագետ ինչքան, որ պետք է տար։ Օրինակ՝ իրավաբանության ֆակուլտետ ընդունվում են շատերը, ավարտածների քա՞նի տոկոսն է դառնում իրավաբան։
Արդյո՞ք այսօրվա համալսարանը ավարտած սովորողին կարող ենք համարել կրթված մարդ ու մասնագետ։
Կրթված մարդը պետք է այնքան կրթված լինի, որպեսզի այդ ամենը չբարձրաձայնի կամ հպարտանա իր կրթությամբ։ Ընդհանրապես կրթություն ստանալը, համալսարան կամ դպրոց գնալը, դպրոցը ավարտելը կամ դիպլոմ ստանալը դեռ չի նշանակում, որ մարդը կրթված է։ Բայց իմ պատկերացմամբ մարդը պետք է ներքուստ լինի կրթված, ոչ մի դիպլոմ ու պատվոգրեր չեն փրկի նրան։
Ոչ բոլոր դպրոցներն են սովորողին տալիս ուղղություն մասնագիտությունը ընտրելու հարցում։ Սովորողը պետք է գիտակցի, թե ուր է գնում, ու թե ինչի համար։
Կարծում եմ պետք է սովորողին ճիշտ ուղղորդեն կամ տամ հնարավորություններ ինչ-որ բնագավառներում փորձելու իրենց։Պետք է այնքան բարձացվի կրթության մակարդակը, որպեսզի չլինեն լրացուցիչ պարապմունքների կարիք։

Հաղթահարեցինք Արագածի հարավային գագաթը

Պատմությունից շատ անգամներ անցել էինք հայոց լեռնաշխարհի մասին։ Փոքր տարիքից ընտանիքով, հետագայում արդեն ընկերներիս հետ դժվարությամբ հաղթահարել եմ այդ լեռներից մի քանիսը, բայց այս մեկը յուրահատուկ էր՝ իր տեսակով ու պատմությամբ։ Արագածի գագաթը հաղթահարած դասընկերներիս տպավորությունների մասին շատ անգամներ էի լսել ու վաղուց էի ուզում ես էլ այդ ամենը զգալ ու հասկանալ՝ արդյոք այդքան մեծ բան եմ բաց թողել։ Վերևում այն ամենը, ինչ տեսա, ինձ ստիպեց մտածել, որ շատ-շատ մեծ բան էի բաց թողել։
Ջինջ ու գեղեցիկ Քարի լճի մոտից շարժվեցինք դեպի Արագածի հարավային գագաթը, որ պարզ փռված էր մեր դիմաց՝ տեղ-տեղ ձյունոտ, քարքարոտ։ Բավականին հեշտ անցանք առաջին հատվածը, հետո մի քիչ ավելի դժվարացավ՝ թթվածնի պակասի պատճառով։ Բայց բոլորս էլ որոշել էինք, որ ամեն կերպ հասնելու ենք գագաթին։ Ովքեր առաջին անգամ էին բարձրանում, այդ թվում նաև ես, պետք է վերևում մկրտվեին՝ որպես լեռնագնաց։ Անկեղծ ասած՝ ամենասպասված ու ամենահետաքրքիր պահն էր, ամբողջ ճանապարհին դրա մասին էի մտածում։
Հասանք գագաթին, և տիար Գևորգը աչքերս փակ տարավ դեպի բացվող տեսարանը։ Չէի կարծում՝ այնպիսի տեսարան կտեսնեի, որ կզարմացներ, բայց երբ տիար Գևորգը բացեց աչքերս, ու դիմացս հայտնվեց խառնարանը, որի մասին այդքան ժամանակ լսել ու սովորել էի․․․ Ցավող ոտքերս արդեն չէի զգում, միայն աչքերիս առաջ գեղեցիկ ու պատմական տեսարան էր։ Դրանք աննկարագրելի պահեր են, որոնք պետք է յուրաքանչյուրս զգանք։
Ես արդեն տեսել ու հիացել եմ այդ ամենով։ Հաջորդը պետք է դու տեսնես ու զգաս այն ամենը, ինչ որ ես։