My friend

We all need friends-someone to play with, someone to talk to and someone to share our secrets.But friends like these are hard to find.I am lucky though because I have faund a friend who is very close to me.Rashi is my real friend.She is my age and studies in my class.She is tell, fair and pretty.
Rashi is an ideal and hard-working student.She listens to the teachers attentively.Her grades are always good.She helps me when I find the lessons difficult.She is well-mannered and liked by both students teachers a like.
Rashi is always ready to help me whenever I am sad or in any problem.
I have never seen her angry or moody.
Sometimes, when I don’t feel like talking, she sits quietly beside me and waits till I speak. She knows that if she asks me anything during those moments, I may not respond or I may get more upset. Her presence helps to make me happy.
In the evenings we always play together. We visit each other’s house, too. My parents like her very much. She hase become almost like a member of my family. We discuss all our family matters in front of her, too. Her parents treat me the same way.
I consider Rashi to be my true friend because she knows me best.

Շարունակել կարդալ

Non-continuous verbs

feeling-զգացմունք
hate֊ատել
like֊հավանել
love֊սիրել
prefer֊նախընտրել
want֊ուզել
wish֊ցանկանալ
senses֊զգայարանա
appear֊հայտնվել
feel֊զգալ
hear֊լսել
see֊տեսնել
seem֊թվալ
smell֊հոտ գալ
sound֊ձայն
taste֊համ
communication֊հաղորդակցում
agree֊համաձայնվել
deny֊հերքել
disagree֊չհամաձայնվել
mean֊նկատի ունենալ
promise֊խոստում
satisfy֊բավարարվել
surprise֊անակնկալ
thinking֊մտածել
believe֊հավատալ
imagine֊պատկերացնել
know-իմանալ
realize֊գիտակցել
recognize֊ճանաչել
remember֊հիշել
understand֊հասկանալ
be֊լինել
belong֊պատկանել
concern֊մտահոգություն
depend֊կախվածություն
involve֊ներգրավել
matter֊նյութ
need֊անհրաժեշտություն
owe֊պարտական լինել
own֊անձնական,սեփական
possess֊տիրապետել

1.I can’t explain my feelings.
2.He hated that unpleasant sound.
3.Each time she feel more that she loved him.
4.I don’t like that kind of music.
5.She prefered to stay home and watch a movie on TV.
6.I wish you all the best.
7.I hear to his assignment
8. He appeared and left unexpectedly .
9.I want to see you today in the afternoon.
10.He seemed to have felt that taste for a long time.

 

Փետրվարի 24-28

1. Ներկայացրե՛ք 1-ին աշխարհամարտի մասնակից գլխավոր երկրների նպատակները:

Գերմանական կայսրությունը ձգտում էր իրագործելու համագերմանական գաղափարները՝ Եվրոպայի կենտրոնում ստեղծել ՙՄեծ Գերմանիա՚, զավթել Մեծ Բրիտանայի, Ֆրանսիայի և Բելգիայի գաղութները, Ռուսաստանից խլել Ուկրաինան, մերձբալթյան երկրները, լեհական հողերը, գերիշխել  Բալկանյան թերակղզում և Մերձավոր Արևելքում: Գերմանացիների կարծիքով՝ այդ բոլորն ի վերջո կհանգեցներ Գերմանիայի համաշխարհային գերիշխանության:

Շարունակել կարդալ

Բառագիտություն

1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

4) մարմնեղ, թիկնեղ, հաղթանդամ, պարթևահասակ

2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

3) բիրտ, դժնյա, անողոք, անագորույն

3. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

3) դյութիչ, հմայիչ, հրապուրիչ, գրավիչ

4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառեն են իրար հոմանիշ:

3) խոտոր, զարտուղի, շեղ, ծուռ

5. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

4) կատաղի, վայրագ, դժնի, անագորույն

6. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) կասկածել, տարակուսել, երկբայել, երկմտել

7. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

3) ակնդետ, սևեռուն, անքթիթ, ուշադիր

8. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

4) ակնառու, աչառու, անկողմնակալ, արդար

9. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) անդուլ, հար, շարունակ, հանուր

10. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հոմանիշներից:

3) ստահոդ-շինծու, աչառու-կողմնակալ, անձայն-մունջ

11. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառազույգերն են կազված հոմանիշներից:

1) թյուր-ճիշտ, հանգույն-նման, ընդդեմ-հակառակ

12. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հոմանիշներից:

3) բաղձանք-իղձ, անսայթաք, անգայթ, աղճատել, աղավաղել

13. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են իրար հոմանիշ:

4) հրապուրել-զմայլել, խոհեմ-ողջամիտ, դեռափթիթ-նորածիլ

14. Ո՞ր տարբերակում ընդգծված բառը մյուսներում ընդգծված բառերին հոմանիշ չէ:

3) Թավշյա վարագույրները, անկյունների աշտանակները թախծալի հուշեր էին արթնացնում:

15. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիսներից:

1) ուսյալ-իմաստակ, երանգավառ-տամուկ, օրինական-ապօրինի

16. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգեն են կազմված հականիշներից:

2) զարդարուն-անպաճույճ, օրինական-ապօրինի, ջրարբի-անջրդի

17. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

3) ձերբակալել-ազատել, հանգցնել-կիզել, վհատեցնել-քաջալերել

18. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

3) աղտեղություն-մաքրություն, սեղմ-ճապաղ, հեղհեղուկ-անհողդողդ

19. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

1) օրհնանք-անեծք, երեց-կրտսեր, կամային-թուլամորթ

20. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

2) քչախոս-շաղակրատ, հուռթի-արգավանդ, հարմար-անպատեհ

21.Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգեր են կազմված հականիշներից:

3) վաղանցիկ-մշտամնա, ապերջանիկ-բախտավոր, հետամտել-խուսափել

22.Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգեր են կազմված հականիշներից:

1) բացահայտ-թաքուն, խորդուբորդ-ողորկ, խենթ-խելոք

23. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են կազմված հականիշներից:

3) խայտաբղետ-երփներանգ, մարմանդ-թեժ, կողմ-դեմ

24. Ո՞ր տարբերակի ընդգծված բառերն են համանուններ:

1) անկար ժողովուրդ- անկար հագուստ

25. Ո՞ր տարբերակի ընդգծված բառերը համանունններ չեն:

3) գորշ օրեր- գորշ վերարկու

26. Ո՞ր տարբերակի ընդգծված բառերը համանուններ չեն:

3) սուր-սրածայր, հատու, սուր-սրամիտ

27. Ընդգծվածներից ո՞րն է մյուս երեքին համանուն:

2) Անցավ-առանց ցավի

28. Ընդգծվածներից ո՞րն է մյուս երեքին համանուն:

3) հրի-բրդել

29. Փակագծերում տրված բառերից մեկը տվյալ նախադասությանը համապատասխանում է, մյուսը՝ ոչ. Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ:

3) ա-1, բ-1, գ-1, դ-1

30. Փակագծերում տրված բառերից մեկը տվյալ նախադասությանը համապատասխանում է, մյուսը՝ ոչ. Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ:

1) ա-2,բ-1,գ-1,դ-2

Թումանյանի հուշերը Խրիմյան Հայրիկի մասին

1906-ի գարնանը Թիֆլիսում էլ միտք ծագեց հայ-թաթարական հաշտության ցույց կազմակերպելու Թիֆլիսի հայոց Մայր տաճարում:Ցույցի Թիֆլիսից Էջմիածին հրավիրել էին նաև Խրիմյան Հայրիկին
Թաթարների կողմից ցույցին պիտի մասնակցեր Կովկասի մահմեդականների հոգևոր պետը՝ շեյխ ուլ-իսլամը:
Թիֆլիսից Էջմիածին մեկնած պատվիրակության մեջ էր նաև Հովհ. Թումանյանը։
Թումանյանը պատմում էր, որ Էջմիածին հասնելուն պես տեղեկացան, որ Հայրիկը հիվանդ է։Բայց Խրիմյանը ցանկություն հայտնեց տեսնել Թումանյանին։Երբ խոսեցին Թումանյանը ասաց որ այդ վիճակով չեն կարող իրեն Թիֆլիս տանել,իսկ Հայրիկը պնդեց որ պետք է գա։Այդ ցանկությունից զարմացած Թումանյանը, երբ դուրս եկավ կաթողիկոսի ննջարանից և վեհարանում գտնվողներին հաղորդեցի Խրիմյանի ցանկությունը բոլորը զարմացան։Բոլորը ասում էին, որ Հայրիկը կմահանա, բայց Խրիմյանը պատվիրեց մեկնելու պատրաստություններ տեսնել: Փակ կառքի մեջ պառկած Էջմիածնից երկաթուղու կայարան փոխադրեցինք:Վերջապես հասան Թիֆլիս: Խրիմյանը երեք օր պառկած մնաց առաջնորդարանում, որ գտնվում է Վանքի բակում:Եվ եկավ այդքան սպասված կիրակին, ցույցի օրը:
Մոտ երկու ժամ մտածում էին թե այդ ծերունուն ինչպես հանեն անկողնուց, գոնե մի քանի րոպեյով ժողովրդին ցուկց տալու համար։Այդ ժամանակ Հայրիկը աչքերը բացեց և կամաց ձայնով ասաց,որ օգնեն հագնվի։Այդ ամենից հետո ձախ ձեռքով եպիսկոպոսներից մեկի թևից, իսկ աջ ձեռքով հայրապետական գավազանին հենված դանդաղ քայլերով շարժվեց դեպի առաջնորդարանի մեծ դահլիճ տանող դուռը:Երբ դուրս եկավ Վանքի բակ բոլորը սկսեցին աղաղակել.
-Կեցցե՜, կեցցե՜ Հայրիկը, կեցցե՜ հայոց Հայրիկը։
Այդ աղաղակները ոգևշնչեցին նրան և Հայրիկը միայնակ իր գավազանին հենված սկսեց առաջանալ ժողովրդի մոտ։Այդ դեպքից բոլորը ապշած էին։

Ամբողջական նյութը

At school

Lucas goes to school every day of the week. He has many subjects to go to each school day: English, art, science, mathematics, gym, and history. His mother packs a big backpack full of books and lunch for Lucas.His first class is English, and he likes that teacher very much. His English teacher says that he is a good pupil which Lucas knows means that she thinks he is a good student.His next class is art. He draws on paper with crayons and pencils and sometimes uses a ruler. Lucas likes art. It is his favorite class.His next class is science. This class is very hard for Lucas to figure out, but he gets to work with his classmates a lot, which he likes to do. His friend, Kyle, works with Lucas in science class, and they have fun.The next class is mathematics, which most of the students just call math. Kyle has trouble getting a good grade in mathematics, but the teacher is very nice and helpful.His fourth class is gym. It is just exercising .History is his last class of the day Lucas has a hard time staying awake. Many lessons are boring, and he is very tired after doing gym.

Շաբաթվա մեջ ամեն օր Լուկասը հաճախում է դպրոց։Նա շատ առարկաներ է անցնում`Անգլերեն,արվեստ,գիտություն,մաթեմատիկա,ֆիզկուլտուրա և պատմություն։Նրա մայրը Լուկասի համար փաթեթավորում է մի մեծ ուսապարկ ՝ լի գրքերով և ճաշով:Նրա առաջին դասը անգլերենն է ու նա շատ է սիրում իր ուսուցչին։Նրա անգլերենի ուսուցիչը ասում է որ նա շատ լավ աշակերտ է ,ինչը Լուկասը գիտի,նշանակում է որ նա կարծում է որ նա լավ աշակերտ է։Նրա հաջորդ դասը արվեստն է: Նա թղթի վրա նկարում է մատիտներով և յուղամատիտներով և երբեմն օգտագործում է քանոն: Լուկասը սիրում է արվեստը: Դա նրա սիրելի դասն է։նրա երրորդ դասը գիտություն է: Այս դասը շատ դժվար է հասկանալու համար Լուկասը, բայց նա շատ է աշխատում դասընկերների հետ աշխատել, ինչը նա սիրում է անել: Նրա ընկերը ՝ Քայլը, աշխատում է Լուկասի հետ գիտական ​​դասարանում, և նրանք զվարճանում են:հաջորդ դասը մաթեմատիկա է, որը ուսանողների մեծ մասը պարզապես անվանում են մաթեմատիկա: Քայլը խնդիրներ ունի մաթեմատիկայի լավ դասարան ստանալու հարցում, բայց ուսուցիչը շատ գեղեցիկ և օգտակար է:նրա չորրորդ դասարանը մարզադահլիճ է: Դա պարզապես իրականացնում է:պատմությունը օրվա նրա վերջին դասն է, երբ Լուկասը դժվար է արթուն մնալ: Շատ դասեր ձանձրալի են, և նա շատ հոգնած է մարզասրահ անելուց հետո:

crayon֊յուղամատիտ
pencil֊մատիտ
ruler֊քանոն
pupil֊աշակերտ
pack֊տուփ
backpack֊ուսապարկ
hard֊դժվար
classmates֊դասընկեր
each֊յուրաաանչյու
paper֊թուղթ

Վերջին ուղևորություն: Վահան Տերյան

Ֆիլմը նայելուց հետո հասկացա որ Տերյանը կողմնակից էր ոչ թե նյոթական այ հոգևոր Հայաստանի։Վահան Տերյանի համար ամենակարևորը ոչ թե նյութական Հայաստանի, այլև հոգևոր Հայաստանի ստեղծումն էր։Քանի որ բացի գրող լինելը նաև քաղաքական գործիչ էր տարբեր վայրերում անընդհատ կրկնում էր դա։Տերյանը շատ հայրենասեր։ Միշտ իր հայրենիքի կողքին էր, անգամ ամենադժվր պահերին։Տերյանի վերջին երկու տարինները իր կյանքի ամենադժվար տարիներն էին։Հիմնականում չէր գրում և լիովին տրվել էր հասարակական աշխատանքի՝ փորձելով նպաստել Հայկական հարցի լուծմանը, աջակցելով հայ փախստականներին:Գրողի վերջին տարիներին կողքին էր իր կինը ՝ Անահիտը։Տերյանը անգամ հիվանդ մահճակալի մեջ պարկած շարունակում էր ստեղծագործել,թելադրելով իր բանաստեղծությունները Անահիտին։

Ֆիլմը տես՝այստեղ