am/is/are(homework)

1.I am at home.
2.She is not an home in the morning.
3.We are in the park.
4.This is my new laptop.
5.Our friends are on their summer holidays.
6.Uncle George is a good football player.
7.The dog is under the table.
8.He is very funny.
9.The shoes are white.
10.You are right.
11.Susan is good at tennis.
12.They are in the house.
13.His T-shirts are cool.
14.My sister is a good swimmer.
15.She is in Italy.

1.London is in England.
2.The summer is hot.
3.She drives very well.
4.They open the store at 8:00.
5.Linda is a very pretty girl.
6.I have several jobs.
7.Whater boil at 100 degrees.
8.Whater freezes at 0 degrees.
9.My sister speaks English.
10.He has a big apartment.
11.A triangle has three corners.
12.My birthday is in June.
13.Books have pages.
14.Dogs are good friends.
15.I work hard.

There is/Tere are

1.

1. There are five pens in the box.
1. Տուփում կա հինգ գրիչ:
2. There is a car in the garage.
2. Ավտոտնակում մեքենա կա:
3. There are some books on the table.
3. Սեղանի վրա կան որոշ գրքեր:
4. There is a telephone in the bedroom.
4.Ննջասենյակում կա հեռախոս:
5. There are two tables in the kitchen.
5.Խոհանոցում կա երկու սեղան:
6. There are many birds in that tree.
6. Այդ ծառի շատ թռչուններ կան:
7. There is a magazine on the floor.
7. Հատակին կա ամսագիր:
8. There are four chairs in the room.
8.Սենյակում չորս աթոռ կա
9. There are seven days in a week.
9. Մեկ շաբաթում կա յոթ օր:
10. There is a drink in the fridge.
10. Սառնարանի մեջ կա խմիչք:

2.

1. There is a lion under the tree.
1. Ծառի տակ կա առյուծ:
2. There are children in the car.
2. Մեքենայում երեխաներ կան:
3. There are women in the house.
3. Տանը կին կան:
4. There are tigers in the cage.
4. Վանդակում կան վագրեր:
5. There are mice in the box.
5. Տուփում կան մկներ:
6. There are mangoes in the basket.
6. Զամբյուղում կան մանգո:
7. There is an orange in the box.
7. Տուփի մեջ կա նարնինջ։
8. There is a child in the school.
8. Դպրոցում կա երեխա:
9. There are buses on the road.
9. Ճանապարհին կան ավտոբուսներ։
10. There are boxes on the chair.
10. Աթոռի վրա կան տուփեր:
11. There is an elephant in front of the house.
11. Տան դիմաց կա փիղ:
12. There are twelve months in a year.
12. Մեկ տարում կա տասներկու ամիս:
13. There are oxen in the field.
13. Դաշտում կան ցլեր։
14. There are thirty days in a months.
14. Մեկ ամսվա մեջ կա երեսուն օր։
15. There is an ant on the paper.
15. Թղթի վրա կա մրջույն։
16.There is boy in the room.
16. Սենյակում կա տղա։

Homework

1. There’s a phone on the table.
2.There are many books in library.
3.Can I ask a question?
4.I drive car every morning.
5.There are many computers in the room.
6.Lisa is a teacher of piano.
7.Don’t forget to do your homework.
8.What is name the this horror film?
9.I like this car but I don’t like it’s color.
10.Do you like this picture?
11.I don’t believe what he said.
12.My aunt has got two children.
13.There are sheeps in this village.
14.We read a lot.
15.I have never forget for you.

Old/older, more/the most-expensive

1.

 1. Heavy-heavier-heaviest
 2. big-bigger-biggest
 3. Slow-slower-slowest
 4. expensive-more expensive-the most expensive
 5. high-higher-highest
 6. dangerous-more dangerous- the most dangerous

2.

 1. old-older-the oldest
 2. strong- stronger-the strongest
 3. happy-happier-the happiest
 4. modern-more  modern-the most modern
 5. important-more  important-the most modern
 6. good-better-the hottest
 7. large-larger-the largest
 8. serious-more serious-the most serious
 9. pretty-prettier-the prettiest
 10. crowded- more crowded- the most crowded

3.

 1. younger-older-the oldest
 2. colder-hotter- the hottest
 3. cheaper-more expensive-the most expensive
 4. nearer-further-the furthest
 5. easier-more difficult- the most difficult

Նոյեմբերի 25-29

16-9-1-1 Թվարկե՛ք հայ կամավորական ջոկատները և նրանց հրամանատարական կազմը:

ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ 1914-1918ԹԹ.

Նպատակը. օգնել իրենց արևմտահայ եղբայրներին՝ ազատվելու թուրքական տիրապետությունից։
Ընթացքը. 1914թ. հուլիսի 23-ին ցարական կառավարությունն օրենք է հրապարակում ռուսական բանակը կամավորներով համալրելու մասին։ Սեպտեմբերին սկսվեց հայ կամավորական ջոկատների կազմումը։ Սկզբում կազմվեց 4 ջոկատ, հետագայում ևս չորսը։ Ջոկատների հրամանատարներ դարձան հայ ազատագրական պայքարի առավել աչքի ընկած ֆիդայիները։

1-ին ջոկատ – (հրամանատար՝ Անդրանիկ Թորոսի Օզանյան) ուղղությունը՝ Խոյ-Դիլման-Վան։
2-րդ ջոկատ – (հրամանատար՝ Դրաստամատ Մարտիրոսի Կանայան), Իգդիր-Բայազետ-Բերկրի-Վան։
3-րդ ջոկատ – (հրամանատար՝ Համազասպ Վաղարշակի Սրվաձտյան) Կաղզվան-Ալաշկերտ-Մանազկերտ-Բաղեշ։
4-րդ ջոկատ – (հրամանատար՝ Քեռի՝ Արշակ Խանասորի Գավաֆյան) Սարիղամիշ-Էրզրում։
5-րդ ջոկատ – «Արարատյան զորախումբ» (Քանաքեռ-Բերկրի-Վան)։

Շարունակել կարդալ

Քերականություն

1) ամենաէական,քրիստոնեություն,երբևիցե,ինչևէ

բ)հնէաբան,պատնեշ,չէինք,առէջաթել

գ)եղերերգ,ափեափ,չենք,լայնէկրան

դ)դողէրոցք,Հրազդանհէկ,չէի,անէ

 

2.ա)անեզր,խուռներամ,երբևէ,նախօրե

բ)նրբերշիկ,լայնեզր,լուսերես,անէացում

գ)բազմերանգ,օրըստօրե,հրեշ,դողէրոցք

դ)ինչևիցե,եղերերգ,գեղուղեշ,աներկբա

 

3.ա)անօրեն,տնօրինություն,օրըստօրե,օրորել

բ)մեղմորեն,մեղմօրոր,միջորեական,քառորդ

գ)առօրեական,աշխարհազոր,հօգուտ,հոդս ցնդել

դ)ապօրինի,նախօրե,վաղօրոք,հանրօգուտ

 

4.ա)հնօրյա,փայտոջիլ,միջօրեական,օրեցօր

բ)նախօրոք,աշխարհազոր,ազգօգուտ,գիշերօթիկ

գ)հանապազորդ,անօթևան,թախծօրոր,ականջօղ

դ)հանապազօր,առօրյա,անօրինություն,ոսկեզօծ

 

5.ա)արագոտն,պնդօղակ, հոտնկայս,հրանոթ

բ)քնքշօրոր,հնգօրյա,վաղորդյան,նրբորեն

գ)հանրօգուտ,անորակ,հատորյակ,հանապազօր

դ) հանապազորդ, եռոտանի,կրծոսկր,լացուկոծ

 

6.ա)խոչընդոտ,անընտել,ակնթարթ,մթնկա

բ)կորնթարդ,որոտընդոստ,առընթեր,սրընթաց

գ)օրըստօրե,հյուրընկալ,գահընկեց,անընդմեջ

դ)ինքնըստինքյան,լունկա,ճեպընթաց,մերթընդմերթ

 

7.ա) թեթևոտն, հոգեորդի, գոտևորել,եղրևանի

բ) սերկևիլ,հեք,կարևոր,հետևակ

գ)որևէ,հոգևոր,հոգեվարք, ոսկևորել

դ) բևեկնախեժ,երևույթ,գերեվարել,սեթևեթել

Շարունակել կարդալ

Adjectives

Բազմավանկ

Beautiful-more beautiful-the most beautiful-գեղեցիկ

Wonderful-more wonderful-the most wonderful-հրաշալի

Memorable-more memorable-the most memorable-հիշարժան

Historical-more historical-the most historical-պատմական

Interesting-more interesting-the most interesting-հետաքրքիր

Միավանկ

Small-smaller-the smaller-փոքր

Short-shorter-the shortest-կարճ

Smart-smarter-the smartest-խելացի

Sed-seder-the sedest-տխուր

Old-older-the oldest-հին

Բացառություններ

Good-better-the best-լավ

Bed-worse-the worst-վատ

Little-less the least-քիչ

Much-more-the most-շատ

Ճամփորդություն դեպի Ապարան

20191122_150556Նոյեմբերի 22֊ին 《Ակներ》 խմբի մի քանի սովորողներ Ապարանի Եղիպատրուշ գյուղում էինք։ Գյուղում էինք երկրորդ անգամ, առաջին անգամ Թեղենիս լեռն էինք բարձրացել, էնտեղի դպրոցի սովորողների հետ ։ Այս անգամ էլ այցելել էինք Եղիպատրուշի դպրոց։Ծանոթացանք`գյուղի,դպրոցում սովորողների,գյուղացիների հետ։Այցելեցինք գյուղի եկեղեցիները,շրջեցինք, տեսանք այն միակ խաչքարը, որը արևելյան ու արևմտյան Հայաստաններում միակն էր իր տեսակով։Այն փակ խաչքար էր ու ներկված է որդան կարմիրով։Գյուղացիների հետ շփումը շատ լավ ավարտ ունեցավ։ Նրանցից մեկը`Գոհար տատը մեզ համար երգեց, իսկ մենք շուրջպարով ամբողջացրինք այդ ամենը։(տեսանյութ)
Տեսանք նաև մեր շատ սիրելի ձյունածածկ Թեղենիս լեռը։ հետո շրջեցինք դպրոցով էնտեղ էլ համտեսեցինք գյուղական համեղ ուտեստներ։
Դե իսկ հետո սկսեցինք պարուսուցումը։Տեղի դպրոցի սովորողները շատ պարեր գիտեին ու փորձեցինք մի նոր պար սովորեցնել, որը խոստացան հետագայում դպրոցում պարել։Սովորեցինք 《Բուլուլ 》պարը, որը ի սկզբանե սիրվեց սովորողների կողմից։Պարուսուցումը անցկացնում էինք Արփի Սահակյանը և ես։Խոստացանք, որ կհանդիպենք շատ շուտով մեր կրթահամալիրում։

 

Adiectives(words)

Heavy-hevier-the heaviest (ծանր)

Expensive-more expensive-the most expensive (թանկ)

Nice-nicer-the nicest (հաճելի)

Slow- slower-the sloest (դանդաղ)

Late-later-the latest (ուշ)

Cheap-cheaper-the cheapest (էժան)

Easy-easier-easiest (հեշտ)

Early-earlier-earliest (վաղ)

Careful-more careful-most careful (հոգատար)

Polite-more polite- most polite (քաղաքավարի)

Interesting-more interesting-most interesting (հետաքրքիր)

Funny-funnier the funniest (ծիծաղելի)

Luky-lukier-the lukiest (հաջողակ)

Near-neare-the nearest (մոտ)

Նոյեմբերի 18-22

220px-Tjohk_Grayr
Հրայր Դժոխքը նույն վերաբերմունքն ուներ նաև Ռուսաստանի նկատմամբ. «Վստա՛հ եղեք,- գրում է նա,- որ գիշեր ու ցերեկ անքուն շրջում եմ. Եթե գտնեմ մի փոքր հարմարություն, անդադար պիտի գործեմ, մինչև վերջին շունչս: Եթե գիտենամ, որ այս ժողովրդի արյունն իզուր պիտի կորչի և այդ Արջը (Ռուսաստանը) պիտի գրավի, ավելի գերադասելի եմ համարում այնպես խառնել, որ մի հայ չմնա կողմերս, քան թողնվեն գերի այդ Արջին»: Հրայրի համոզմամբ՝ Հայաստանի ապագան հայը պետք է կերտի: XIX դարավերջին Հայաստանը բաժանված էր երեք տերությունների՝ Իրանի, Ռուսաստանի և Օսմանյան Թուրքիայի միջև: Հայության ստվար հատվածը՝ Արևմտյան Հայաստանը, Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ էր: Եվ այստեղ ստեղծվեցին ազգային-ազատագրական պայքարի առանձին օջախներ: Ի հայտ եկան գործիչներ, որոնք հայությանը զինված պայքարի էին կոչում և զենքն առած՝ լեռներում պայքար էին մղում հանուն Հայաստանի ազատագրության: Արևմտյան Հայաստանում սկսվում էր ֆիդայական շարժման շրջանը: Առաջին հայ ֆիդայիներից էր Արմենակ Ղազարյանը, որ պատմությանը հայտնի է Հրայր Դժոխք անունով: Արմենակ Մամբրեի Ղազարյանը ծնվել է 1864 թ. Սասունի գավառի Խուլփ գավառակի Ահարոնք գյուղում, քահանայի ընտանիքում: Տակավին մանուկ էր, երբ ընտանիքը տեղափոխվեց Մշո դաշտի Ղզլաղաջ գյուղ, ուստի Հրայրը նախնական կրթությունը ստացել է նախ Տարոնի Ղըզլաղաջ գյուղի, ապա՝ Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի դպրոցներում: Ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել Մշո Միացյալ ընկերության վարժարանում: Ուսման ընթացքում ազատագրական շարժման ապագա գործիչը բացառիկ ունակություններ է ցուցաբերել և ավարտելով վարժարանը` Տարոնի հայկական գյուղերում ուսուցչությամբ է զբաղվել: Գործի բերումով Հրայրը շատ էր շրջագայում Մշո գյուղերում, ինչը նրան հնարավորություն է տվել ավելի մոտիկից ծանոթանալու հայ աշխատավորության կյանքին: Ծանոթանալով Տարոն աշխարհի հայության կյանքին, սոցիալական հարաբերություններին՝ Հրայրը վճռեց իրեն նվիրել հայության ազատագրության պայքարին և զենքի դիմել: Նա առաջիններից էր, որ հասկացավ՝ ազգային իղձերի իրականացումը հնարավոր է միայն զենքի՝ համազգային ապստամբության միջոցով: Սակայն դեռ հարկ էր արթնացնել երկարամյա նիրհով ննջած հայությանը, զտել կարող ուժերին, համախմբել նրանց…
Ամբողջական նյութ